https://careline-inrichtingen.b00.dev/wp-content/uploads/2022/11/Kuechen_35a8648faa.jpeg

Gegevensbescherming

Hartelijk dank voor uw belangstelling voor onze firma. Gegevensbescherming heeft een bijzonder hoge prioriteit voor het management van Careline GmbH & Co. KG. Het gebruik van de internetpagina’s van Careline GmbH & Co. KG is in principe mogelijk zonder vermelding van persoonlijke gegevens. Indien een betrokkene echter via onze website gebruik wenst te maken van speciale diensten van onze firma, kan het nodig zijn om persoonlijke gegevens te verwerken. Indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is en er geen rechtsgrond voor een dergelijke verwerking bestaat, verzoeken wij om de toestemming van de betrokkene. Die toestemming verkrijgen wij in de regel.

De verwerking van persoonlijke gegevens, zoals naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer van een persoon, vindt altijd plaats in overeenstemming met de basisverordening voor de bescherming van persoonsgegevens en in overeenstemming met de voor Careline GmbH & Co. KG geldende landspecifieke privacybepalingen. Door middel van deze verklaring inzake gegevensbescherming wil ons bedrijf het publiek informeren over de aard, omvang en doel van de door ons verzamelde, gebruikte en verwerkte persoonlijke gegevens. Bovendien worden de betrokken personen door middel van deze verklaring inzake gegevensbescherming geïnformeerd over hun rechten.

De Careline GmbH & Co. KG heeft talrijke technische en organisatorische maatregelen getroffen om de via deze website verwerkte persoonlijke gegevens zo volledig mogelijk te beschermen. Niettemin kan gegevensoverdracht via het internet mogelijkerwijze veiligheidslacunes vertonen, zodat absolute bescherming niet kan worden gegarandeerd. Om deze reden staat het iedere betrokkene vrij om ons op andere manieren, zoals telefonisch, persoonlijke gegevens te verstrekken.

1. DEFINITIES VAN TERMEN
Het privacybeleid van Careline GmbH & Co. KG is gebaseerd op de bepalingen van de Europese richtlijn en de verordening die in de basisverordening inzake gegevensbescherming (DS-GVO) werden gebruikt. Onze verklaring inzake gegevensbescherming moet zowel voor het publiek als voor onze klanten en zakenpartners gemakkelijk te lezen en te begrijpen zijn. Om dit te garanderen, willen we graag vooraf de gebruikte termen toelichten.
In deze privacyverklaring gebruiken wij de volgende termen:

A) PERSOONLIJKE GEGEVENS
Persoonsgegevens zijn alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna ´betrokkene´ genoemd). Een natuurlijke persoon wordt als identificeerbaar beschouwd indien hij direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name door verwijzing naar een identificatiemiddel zoals een naam, een kennummer, locatiegegevens, een online-identificatiemiddel of een of meer specifieke kenmerken die de fysieke, fysiologische, genetische, psychologische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon tot uitdrukking brengen.

B) DE BETROKKEN PERSOON
Onder betrokkene wordt verstaan iedere geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon van wie de persoonsgegevens door de voor de verwerking verantwoordelijke worden verwerkt.

C) VERWERKING
Verwerking is elke bewerking of elk geheel van bewerkingen, al dan niet met behulp van geautomatiseerde processen, die betrekking heeft op persoonsgegevens, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, sorteren, opslaan, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken of verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op een andere wijze ter beschikking stellen, op één lijn brengen, met elkaar in verband brengen, wissen of vernietigen van gegevens.

D) BEPERKING VAN DE VERWERKING
Beperking van de verwerking is het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met als doel de toekomstige verwerking ervan te beperken.

E) PROFILING
Profiling is elke geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die erin bestaat dat deze persoonsgegevens gebruikt worden om bepaalde persoonlijke aspecten betreffende een natuurlijke persoon te beoordelen, met name om aspecten met betrekking tot de arbeidsprestaties, de economische situatie, de gezondheid, de persoonlijke voorkeuren, interesses, de betrouwbaarheid, het gedrag, de verblijfplaats of plaatsverandering van die natuurlijke persoon te analyseren of te voorspellen.

F) PSEUDONIMISERING
Onder pseudonimisering wordt verstaan de verwerking van persoonsgegevens op zodanige wijze dat de persoonsgegevens niet langer aan een specifieke betrokkene kunnen worden toegekend zonder dat aanvullende informatie wordt verstrekt, mits deze aanvullende informatie afzonderlijk wordt bewaard en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon worden toegekend.

G) VERANTWOORDELIJKE OF VOOR DE VERWERKING VERANTWOORDELIJKE
De verantwoordelijke of de voor de verwerking verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of andere instantie die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. Voor zover het doel van en de middelen voor deze verwerking in het Unierecht of in het recht van de lidstaten zijn vastgesteld, kan de verantwoordelijke of kunnen de specifieke criteria worden aangewezen overeenkomstig het Unierecht of het recht van de lidstaten.

H) VERWERKER VAN BESTELLINGEN
Verwerker is een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, instelling of andere instantie die in opdracht van de verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.

I) ONTVANGER
Ontvanger is een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, instelling of andere instantie waaraan persoonsgegevens worden verstrekt, ongeacht of deze persoon al dan niet een derde partij is. Autoriteiten die in het kader van een specifieke onderzoekstaak op grond van het Unierecht of het recht van de lidstaten persoonsgegevens kunnen ontvangen, worden echter niet als ontvangers beschouwd.

J) DERDE
´Derde´ is elke natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, instelling of andere instantie behalve de betrokkene, de verantwoordelijke, de bestellingverwerker en de personen die onder de directe verantwoordelijkheid van de verwerker gemachtigd zijn om de persoonsgegevens te verwerken.

K) TOESTEMMING
´Toestemming´ is elke vrijwillige, voor het specifieke geval geïnformeerde en ondubbelzinnige uitdrukking van de betrokkene – in de vorm van een verklaring of een andere ondubbelzinnige bevestigende handeling – waarmee de betrokkene te verstaan geeft dat hij of zij instemt met de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens.

2. NAAM EN ADRES VAN DE VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING
Verantwoordelijke in de zin van de basisverordening inzake gegevensbescherming, andere in de lidstaten van de Europese Unie van toepassing zijnde wetgeving inzake gegevensbescherming en andere bepalingen met een gegevensbeschermingskarakter is:
Careline GmbH & Co. KG
Ottostr. 11
41450 Dormagen
Deutschland
Tel.: +49 2133 2223-0
E-mail: info@careline-group.com
Website: careline-objekt.de

3. NAAM EN ADRES VAN DE FUNCTIONARIS VOOR GEGEVENSBESCHERMING
De gegevensbeschermingsfunctionaris van de verantwoordelijke voor de verwerking is:
Sven Achenbach
Datenschutz-Achenbach GmbH
Kölner Str. 75
51702 Bergneustadt
Deutschland
Tel.: +49 2261-815831-20
E-mail: info@datenschutz-achenbach.de
Website: www.datenschutz-achenbach.de
Iedere betrokkene kan te allen tijde rechtstreeks contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming met vragen of suggesties m.b.t. gegevensbescherming.

4. VERZAMELING VAN ALGEMENE GEGEVENS EN INFORMATIE
De website van Careline GmbH & Co. KG verzamelt een reeks algemene gegevens en informatie telkens wanneer een persoon of een geautomatiseerd systeem toegang krijgt tot de website. Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in de logbestanden van de server. De (1) gebruikte browsertypes en -versies kunnen worden geregistreerd, (2) het besturingssysteem dat door het toegangssysteem wordt gebruikt, (3) de internetpagina van waaruit een toegangssysteem toegang heeft tot onze internetpagina (de zogenaamde referrer), (4) de subwebsites die via een toegangssysteem op onze internetpagina worden benaderd, (5) de datum en het tijdstip van toegang tot de website, (6) een internetprotocoladres (IP-adres), (7) de internetprovider van het toegangssysteem en (8) andere soortgelijke gegevens en informatie die worden gebruikt om gevaren in geval van aanvallen op onze informatietechnologiesystemen te voorkomen.
Bij het gebruik van deze algemene gegevens en informatie trekt Careline GmbH & Co. KG geen conclusies over de betrokken persoon. Deze informatie is veeleer nodig om (1) de inhoud van onze website correct aan te bieden, (2) de inhoud van onze website en de reclame ervoor te optimaliseren, (3) de functionaliteit van onze informatietechnologiesystemen en de technologie van onze website op lange termijn te garanderen en (4) de wetshandhavingsinstanties de informatie te verschaffen die nodig is voor de strafrechtelijke vervolging in het geval van een cyberaanval. Deze anonieme gegevens en informatie worden door Careline GmbH & Co. KG daarom enerzijds statistisch en met het doel om de gegevensbescherming en -veiligheid in ons bedrijf te verbeteren geëvalueerd, om uiteindelijk een optimaal beschermingsniveau voor de door ons verwerkte persoonlijke gegevens te waarborgen. De anonieme gegevens van de serverlogbestanden worden opgeslagen gescheiden van alle persoonlijke gegevens die door de betrokkene worden verstrekt.

5. CONTACTMOGELIJKHEID VIA DE WEBSITE
De website van Careline GmbH & Co. KG bevat op grond van wettelijke voorschriften informatie die een snel elektronisch contact met ons bedrijf en directe communicatie met ons mogelijk maakt, waaronder ook een algemeen adres van de zogenaamde elektronische post (e-mailadres). Als een betrokkene per e-mail of via een contactformulier contact opneemt met de verantwoordelijke voor de verwerking, worden de door de betrokkene verstrekte persoonsgegevens automatisch opgeslagen. Dergelijke persoonsgegevens die vrijwillig door een betrokkene aan de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens worden doorgegeven, worden opgeslagen met het oog op de verwerking van of het contact met de betrokkene. Deze persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven aan derden.
Als een betrokkene per e-mail of via een contactformulier contact opneemt met de verantwoordelijke voor de verwerking, worden de door de betrokkene verstrekte persoonsgegevens automatisch opgeslagen. Dergelijke persoonsgegevens die vrijwillig door een betrokkene aan de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens worden doorgegeven, worden opgeslagen met het oog op de verwerking of het contact met de betrokkene. Deze persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven aan derden.

6. ROUTINEMATIGE VERWIJDERING EN BLOKKERING VAN PERSOONSGEGEVENS
De voor de verwerking verantwoordelijke verwerkt en bewaart de persoonsgegevens van de betrokkene slechts gedurende de tijd die nodig is om het doel van de opslag te bereiken of in zoverre dit voorzien werd door de Europese wetgever of een andere wetgever, waaraan de verantwoordelijke voor de verwerking is onderworpen.
Als het doel van de opslag niet meer van toepassing is of als een door de Europese wetgever of een andere bevoegde wetgever voorgeschreven opslagtermijn verstrijkt, worden de persoonsgegevens routinematig en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen geblokkeerd of verwijderd.

7. RECHTEN VAN DE BETROKKENE

A) RECHT OP BEVESTIGING
Iedere betrokkene heeft op grond van de Europese richtlijn en verordening het recht om van de verantwoordelijke voor de verwerking bevestiging te krijgen of de hem betreffende persoonsgegevens verwerkt worden. Indien een betrokkene dit recht van bevestiging wenst uit te oefenen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking.

B) RECHT OP INFORMATIE
Iedere persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft op grond van de Europese richtlijn en verordening het recht om te allen tijde kosteloos van de verantwoordelijke voor de verwerking informatie te krijgen over de hem betreffende persoonsgegevens die zijn opgeslagen alsook een kopie van deze informatie. Voorts heeft de Europese wetgever voor gegevensbescherming de betrokkene toegang verleend tot de volgende informatie:
de verwerkingsdoeleinden
de categorieën van de verwerkte persoonsgegevens
de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, met name ontvangers in derde landen of bij internationale organisaties
indien mogelijk, de geplande duur van de opslag van de persoonsgegevens of, indien dat niet mogelijk is, de criteria voor het bepalen van die duur
het bestaan van een recht op rectificatie of wissing van de hem betreffende persoonsgegevens of op beperking van de verwerking door de voor de verwerking verantwoordelijke of van een recht om bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking
het bestaan van een recht om in beroep te gaan bij een toezichthoudende autoriteit
Indien de persoonsgegevens niet bij de betrokkene worden verzameld: alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens
het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profiling, conform artikel 22, leden 1 en 4, van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, Du. ´Datenschutz Grundverordnung´) en, althans in deze gevallen, zinvolle informatie over de betrokken logica, de reikwijdte en de beoogde gevolgen van een dergelijke verwerking voor de betrokkene
De betrokkene heeft ook het recht om te weten of er persoonsgegevens zijn doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie. Indien dit het geval is, heeft de betrokkene ook het recht om informatie te verkrijgen over de passende garanties in verband met de doorgifte.
Indien een betrokkene dit recht van toegang wenst uit te oefenen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking.

C) RECHT OP CORRECTIE
Iedere persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft op grond van de Europese richtlijn en verordening het recht om van de verantwoordelijke onverwijld de correctie te vragen van onjuiste persoonsgegevens die hem of haar betreffen. Voorts heeft de betrokkene het recht om, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, te verzoeken dat onvolledige persoonsgegevens worden aangevuld, onder meer door middel van een aanvullende verklaring.
Indien een betrokkene dit recht op correctie wenst uit te oefenen, kan hij of zij hiervoor te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking.

D) RECHT OP VERWIJDERING (RECHT OM TE WORDEN VERGETEN)
Elke persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft op grond van de Europese richtlijn en verordening het recht om van de verantwoordelijke onverwijld te verlangen de hem of haar betreffende persoonsgegevens te wissen, indien voldaan is aan een van de volgende voorwaarden en indien de verwerking niet noodzakelijk is:
De persoonsgegevens zijn voor dergelijke doeleinden verzameld of op een andere manier verwerkt waarvoor ze niet langer noodzakelijk zijn. De betrokkene trekt zijn toestemming in waarop de verwerking was gebaseerd op grond van art. 6 lid 1 letter a DS-GVO (Algemene Verordening Gegevensbescherming) of art. 9 lid 2 letter a DS-GVO en er is geen andere wettelijke basis voor de verwerking. De betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van artikel 21, lid 1 DS-GVO en er zijn geen doorslaggevende gerechtvaardigde redenen voor de verwerking of de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van artikel 21, lid 2 DS-GVO.
De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt. Het wissen van persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting krachtens het Unierecht of het recht van de lidstaten waaronder de voor de verwerking verantwoordelijke valt. De persoonsgegevens zijn verzameld met betrekking tot de diensten van de informatiemaatschappij die worden aangeboden in overeenstemming met artikel 8, lid 1, DS-GVO. Indien een van de bovengenoemde redenen van toepassing is en een betrokkene verzoekt om de verwijdering van persoonlijke gegevens die bij Careline GmbH & Co. KG zijn opgeslagen, kan de betrokkene te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking. De medewerker van Careline GmbH & Co. KG zal ervoor zorgen dat het verzoek tot verwijdering onmiddellijk wordt nagekomen.
Als de persoonlijke gegevens door Careline GmbH & Co. KG publiek gemaakt werden en ons bedrijf als verantwoordelijke verplicht is om de persoonlijke gegevens te verwijderen conform art. 17 lid 1 DS-GVO, dan neemt Careline GmbH & Co. KG, rekening houdend met de beschikbare technologie en implementatiekosten, passende maatregelen, ook van technische aard, om andere voor de gegevensverwerking verantwoordelijke personen, die de gepubliceerde persoonlijke gegevens verwerken, ervan op de hoogte te stellen dat de betrokkene deze andere voor de gegevensverwerking verantwoordelijke personen heeft verzocht om alle links naar deze persoonlijke gegevens of kopieën of verveelvoudigingen van deze persoonlijke gegevens te verwijderen, voor zover de verwerking niet noodzakelijk is. De medewerker van Careline GmbH & Co. KG zal in individuele gevallen de nodige maatregelen nemen.

E) RECHT OP BEPERKING VAN DE VERWERKING
Elke persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft op grond van de Europese richtlijn en verordening het recht om de verantwoordelijke te verzoeken de verwerking te beperken indien aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:
De juistheid van de persoonsgegevens wordt door de betrokkene betwist gedurende een periode die de voor de verwerking verantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren. De verwerking is onwettig, de betrokkene weigert de persoonsgegevens te laten verwijderen en verzoekt in plaats daarvan het gebruik van de persoonsgegevens te beperken. De voor de verwerking verantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor de verwerking, maar de betrokkene heeft ze nodig voor het indienen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen. De betrokkene heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking op grond van artikel 21, lid 1 DS-GVO en het is nog niet duidelijk of de rechtsgronden van de verantwoordelijke voor de verwerking zwaarder wegen dan die van de betrokkene.
Als aan een van de bovengenoemde voorwaarden is voldaan en een betrokken persoon verzoekt om de beperking van de persoonlijke gegevens die bij Careline GmbH & Co. KG zijn opgeslagen, kan de betrokkene te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking. De medewerker van Careline GmbH & Co. KG zal de verwerking beperken.

F) RECHT OP OVERDRAAGBAARHEID VAN GEGEVENS
Elke persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft op grond van de Europese richtlijn en verordening het recht om de hem of haar betreffende persoonsgegevens die door de betrokkene aan een verantwoordelijke zijn verstrekt te krijgen in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat. Hij of zij heeft eveneens het recht om deze gegevens aan een andere verantwoordelijke mee te delen zonder te worden gehinderd door de verantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, op voorwaarde dat de verwerking gebaseerd is op de toestemming overeenkomstig art. 6, lid 1, letter a DS-GVO of art. 9, lid 2, letter a DS-GVO of op een overeenkomst conform art. 6, lid 1, letter b DS-GVO en de verwerking geautomatiseerd gebeurt, op voorwaarde dat de verwerking niet noodzakelijk is voor het nakomen van een opdracht van algemeen belang of van het openbaar gezag, die aan de verantwoordelijke is opgedragen.
Bovendien heeft de betrokkene bij de uitoefening van zijn recht op overdraagbaarheid van gegevens overeenkomstig artikel 20, lid 1 DS-GVO het recht om de overdracht van de persoonsgegevens rechtstreeks van de ene verantwoordelijke aan een andere verantwoordelijke te verkrijgen, voor zover dit technisch mogelijk is en voor zover dit geen afbreuk doet aan de rechten en vrijheden van andere personen.
Om het recht op gegevensoverdraagbaarheid te doen gelden, kan de betrokkene te allen tijde contact opnemen met een medewerker van Careline GmbH & Co. KG.

G) RECHT OP BEROEP
Elke persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het door de Europese richtlijn en verordening gegarandeerde recht om, om redenen die verband houden met zijn specifieke situatie, op elk moment beroep aan te tekenen tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens, die gebeurt op basis van art. 6, lid 1, letters e of f DS-GVO. Dit geldt ook voor een profiling op basis van deze bepalingen.
Careline GmbH & Co. KG verwerkt de persoonsgegevens in geval van beroep niet langer, tenzij we dwingende beschermwaardige redenen voor de verwerking kunnen aantonen, die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene of de verwerking dient voor de invordering, uitoefening of verdediging van rechten. Indien Careline GmbH & Co. KG persoonsgegevens voor directe reclame verwerkt, heeft de betrokkene te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens voor dergelijke reclame. Dit geldt ook voor de profiling, voor zover deze verband houdt met dergelijke directe reclame. Indien de betrokkene bezwaar maakt tegen Careline GmbH & Co. KG over de verwerking voor directe reclame, zal Careline GmbH & Co. KG de persoonsgegevens niet langer verwerken voor deze doeleinden.
Bovendien heeft de betrokkene het recht om zich op grond van zijn of haar specifieke situatie te verzetten tegen de verwerking van zijn of haar persoonlijke gegevens door Careline GmbH & Co. KG voor wetenschappelijk of historisch onderzoek of voor statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89, lid 1 DS-GVO, tenzij een dergelijke verwerking noodzakelijk is voor het vervullen van een opdracht van algemeen belang.
Om gebruik te kunnen maken van het recht op beroep kan de betrokkene direct elke medewerker van Careline GmbH & Co. KG of een andere werknemer contacteren. Het staat de betrokkene ook vrij, in verband met het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, ongeacht Richtlijn 2002/58/EG, om zijn of haar recht op beroep uit te oefenen door middel van geautomatiseerde procedures waarin technische specificaties worden gebruikt.

H) GEAUTOMATISEERDE BESLISSINGEN IN INDIVIDUELE GEVALLEN, MET INBEGRIP VAN PROFILING
Elke persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het door de Europese richtlijn en verordening gegarandeerde recht om niet te worden onderworpen aan een beslissing die uitsluitend op geautomatiseerde verwerking – met inbegrip van profiling – is gebaseerd en die voor hem of haar rechtsgevolgen heeft of op soortgelijke manier sterk nadelige gevolgen berokkent, indien de beslissing 1) niet noodzakelijk is voor de sluiting of de uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokkene en de voor de verwerking verantwoordelijke, of 2) is toegestaan door het Unierecht of het nationale recht van de lidstaten waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke onderworpen is en deze rechtsregels voorzien in passende maatregelen ter bescherming van de rechten en vrijheden en de rechtmatige belangen van de betrokkene, of 3) wordt genomen met uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.
Indien de beslissing (1) noodzakelijk is voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst tussen de betrokkene en de verantwoordelijke persoon of (2) met uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene tot stand komt, treft Careline GmbH & Co. KG passende maatregelen ter bescherming van de rechten en vrijheden en de rechtmatige belangen van de betrokkene, waartoe ten minste het recht behoort om de tussenkomst van een persoon van de verantwoordelijke te verkrijgen, om zijn of haar eigen standpunt naar voren te brengen en de beslissing te betwisten.
Indien de betrokkene rechten met betrekking tot geautomatiseerde beslissingen wenst uit te oefenen, kan hij of zij dit te allen tijde doen door contact op te nemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking.

I) HET RECHT OM EEN TOESTEMMING INZAKE GEGEVENSBESCHERMING IN TE TREKKEN
Elke persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het door de Europese richtlijn en verordening gegarandeerde recht om de toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde in te trekken.
Indien de betrokkene gebruik wenst te maken van zijn of haar recht om zijn of haar toestemming in te trekken, kan hij of zij dit te allen tijde doen door contact op te nemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking.

8. GEGEVENSBESCHERMING BIJ SOLLICITATIES EN IN SOLLICITATIEPROCEDURES
De verantwoordelijke voor de verwerking verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van sollicitanten met het oog op de verwerking van de sollicitatieprocedure. De verwerking kan ook elektronisch worden uitgevoerd. Dit is met name het geval wanneer een sollicitant de relevante sollicitatiedocumenten elektronisch, bijvoorbeeld per e-mail of via een webformulier op de website, aan de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens verstrekt. Indien de verantwoordelijke voor de verwerking een arbeidsovereenkomst met een sollicitant sluit, worden de verstrekte gegevens opgeslagen met het oog op de afwikkeling van de arbeidsaanstelling in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. Indien de voor de verwerking verantwoordelijke geen arbeidsovereenkomst met de sollicitant sluit, worden de sollicitatie documenten twee maanden na de kennisgeving van het afwijzingsbesluit automatisch gewist, tenzij de schrapping in strijd is met andere legitieme belangen van de voor de verwerking verantwoordelijke. Andere legitieme belangen in deze zin zijn bijvoorbeeld de bewijsplicht in procedures op grond van de algemene wet op gelijke behandeling (´Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz´ – AGG).

9. PRIVACYBELEID BIJ HET GEBRUIK VAN FACEBOOK
De verantwoordelijke voor de verwerking heeft op deze website Facebook-componenten geïntegreerd. Facebook is een sociaal netwerk.
Een sociaal netwerk is een op internet gebaseerde sociale ontmoetingsplaats, een online gemeenschap die gebruikers gewoonlijk in staat stelt om met elkaar te communiceren en te interageren in de virtuele ruimte. Een sociaal netwerk kan dienen als platform voor de uitwisseling van meningen en ervaringen of stelt de internetgemeenschap in staat om persoonlijke of bedrijfsgerelateerde informatie te verstrekken. Facebook stelt gebruikers van het sociale netwerk in staat om o.a. privéprofielen aan te maken, foto’s te uploaden en te netwerken via vriendenverzoeken.
Exploitant van Facebook is Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Als een betrokkene buiten de VS of Canada woont, is Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland, verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens.

Telkens wanneer een van de afzonderlijke pagina´s van deze website wordt opgeroepen, die door de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens wordt beheerd en waarop een Facebook-component (Facebook-plug-in) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betreffende persoon automatisch door de betreffende Facebook-component gevraagd om een weergave van de betreffende Facebook-component van Facebook te downloaden. Een volledig overzicht van alle Facebook-plugins is te vinden op https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE. In het kader van dit technische proces verkrijgt Facebook informatie over welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene wordt bezocht.

Indien de betrokkene tegelijkertijd is ingelogd op Facebook, herkent Facebook telkens wanneer de betrokkene onze website bezoekt en voor de gehele duur dat hij op onze website blijft, welke specifieke pagina van onze website hij of zij bezoekt. Deze informatie wordt door de Facebook-component verzameld en door Facebook aan de betreffende Facebook-account van de betrokkene toegewezen. Als de betrokkene op een van de op onze website geïntegreerde Facebook-knoppen klikt, bijvoorbeeld de ´Vind ik leuk´-knop, of als de betrokkene een opmerking neerschrijft, wijst Facebook deze informatie toe aan de persoonlijke Facebook-gebruikersaccount van de betrokkene en slaat deze persoonlijke gegevens op.
Facebook ontvangt via de Facebook-component de informatie over het feit dat de betrokkene onze website bezocht heeft, en wel steeds wanneer de betrokkene bij het oproepen van onze website ook is ingelogd bij Facebook, ongeacht of hij/zij op de Facebook-component klikt of niet. Als de betrokkene niet wil dat deze informatie op deze manier wordt overgedragen aan Facebook, kan hij of zij de overdracht verhinderen door uit te loggen van zijn of haar Facebook-account voordat hij of zij onze website bezoekt.
Het door Facebook gepubliceerde gegevensbeleid, dat beschikbaar is op https://de-de.facebook.com/about/privacy/, geeft informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens door Facebook. Ook wordt uitgelegd welke instellingsmogelijkheden Facebook biedt om de privacy van de betrokken persoon te beschermen. Daarnaast zijn er verschillende toepassingen beschikbaar die het mogelijk maken om de gegevensoverdracht aan Facebook te onderdrukken. Dergelijke toepassingen kunnen door de betrokkene worden gebruikt om de gegevensoverdracht aan Facebook te onderdrukken.

10. PRIVACYBELEID BIJ HET GEBRUIK VAN GOOGLE ANALYTICS (MET ANONIMISERINGSFUNCTIE)
De verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens heeft de Google Analytics-component (met anonimiseringsfunctie) op deze website geïntegreerd. Google Analytics is een webanalysedienst. Webanalyse is het registreren, verzamelen en evalueren van gegevens over het gedrag van bezoekers van internetpagina’s. Een webanalysedienst verzamelt gegevens over onder meer vanaf welke website een betrokkene naar een website is gekomen (zogenaamde referrers (verwijzers), welke subpagina’s van de website zijn bezocht of hoe vaak en hoe lang een subpagina is bekeken. Een webanalyse wordt vooral gebruikt om een website te optimaliseren en om de kosten en baten van internetreclame te analyseren.
Exploitant van de Google Analytics-component is Google Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.
De verantwoordelijke voor de verwerking gebruikt de toevoeging ´_gat._anonymizeIp´ voor de webanalyse via Google Analytics. Deze toevoeging wordt door Google gebruikt om het IP-adres van de internetverbinding van de betrokkene in te korten en te anonimiseren, als de toegang tot onze internetpagina´s plaatsvindt vanuit een lidstaat van de Europese Unie of uit een andere staat die een overeenkomst heeft via de Europese Economische Ruimte.

Het doel van de Google Analytics-component is het analyseren van de stroom van bezoekers op onze website. Google gebruikt de verkregen gegevens en informatie onder andere om het gebruik van onze website te evalueren, om voor ons online rapporten samen te stellen over de activiteiten op onze website en om andere diensten in verband met het gebruik van onze website te leveren.
Google Analytics plaatst een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Wat cookies zijn, is hierboven al uitgelegd. Wanneer de cookie is geplaatst, kan Google het gebruik van onze website analyseren. Telkens wanneer u zich toegang verschaft tot een van de afzonderlijke pagina’s van deze website, die door de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens wordt beheerd en waarop een Google Analytics-component is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betreffende persoon automatisch door de betreffende Google Analytics-component gevraagd om gegevens aan Google door te geven voor online analyse. In het kader van dit technische proces verkrijgt Google kennis van persoonlijke gegevens, zoals het IP-adres van de betreffende persoon, die Google onder andere gebruikt om de herkomst van bezoekers en kliks te achterhalen en om vervolgens provisieberekeningen mogelijk te maken.
De cookie wordt gebruikt om persoonlijke informatie op te slaan, zoals het tijdstip van toegang, de plaats van de toegang en de frequentie van de bezoeken aan onze website door de betrokken persoon. Bij elk bezoek aan onze website worden deze persoonlijke gegevens, met inbegrip van het IP-adres van de door de betrokkene gebruikte internetverbinding, aan Google in de Verenigde Staten doorgegeven. Deze persoonlijke gegevens worden door Google opgeslagen in de Verenigde Staten. Google kan deze via het technische proces verzamelde persoonlijke gegevens aan derden doorgeven.

De betrokken persoon kan de plaatsing van cookies door onze website, zoals hierboven beschreven, te allen tijde verhinderen door middel van een passende instelling van de gebruikte internetbrowser en zo permanent bezwaar maken tegen de plaatsing van cookies. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou Google er ook van weerhouden om een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene te plaatsen. Bovendien kan een reeds door Google Analytics geplaatste cookie te allen tijde via de internetbrowser of andere softwareprogramma´s worden verwijderd.

Bovendien kan de betrokkene bezwaar maken tegen het verzamelen van gegevens die door Google Analytics worden gegenereerd en die betrekking hebben op het gebruik van deze website en de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen. Hiervoor moet de betrokkene een browser-add-on downloaden en installeren onder de link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Deze browser add-on informeert Google Analytics via JavaScript dat er geen gegevens en informatie over de bezoeken aan internetpagina´s naar Google Analytics mogen worden verzonden. De installatie van de browser add-on wordt door Google beschouwd als een bezwaar. Als het informatietechnologiesysteem van de betrokkene later wordt verwijderd, geformatteerd of opnieuw wordt geïnstalleerd, moet de betrokkene de browser-add-on opnieuw installeren om Google Analytics te deactiveren. Als de add-on voor de browser wordt verwijderd of gedeactiveerd door de betrokken persoon of door een andere persoon die onder zijn/haar controle staat, kan de add-on voor de browser opnieuw worden geïnstalleerd of geactiveerd.
Meer informatie en het acteel geldige privacybeleid van Google zijn te vinden op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ en http://www.google.com/analytics/terms/de.html. Google Analytics wordt meer in detail uitgelegd op deze link: https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

11. PRIVACYBELEID BIJ HET GEBRUIK VAN GOOGLE-ADWORDS
De verantwoordelijke voor de verwerking heeft Google AdWords op deze website geïntegreerd. Google AdWords is een internetadvertentieservice waarmee adverteerders advertenties kunnen plaatsen in zowel de resultaten van Google´s zoekmachine als in het Google-advertentienetwerk. Google AdWords staat een adverteerder toe om vooraf gedefinieerde trefwoorden te definiëren die worden gebruikt om een advertentie weer te geven in Google´s zoekmachineresultaten alleen wanneer de gebruiker de zoekmachine gebruikt om een zoekwoord-relevant zoekresultaat op te halen. In het advertentienetwerk van Google worden de advertenties met behulp van een automatisch algoritme en rekening houdend met de vooraf gedefinieerde trefwoorden naar de voor het onderwerp relevante internetpagina’s gedistribueerd..

Exploitant van de Google AdWords-diensten is Google Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.
Het doel van Google AdWords is om onze website te promoten door advertenties te tonen op de websites van derden en in de resultaten van de zoekmachine Google en door advertenties van derden op onze website te tonen.

Als een persoon via een Google-advertentie onze website bereikt, wordt een zogenaamde conversie-cookie opgeslagen op het informatietechnologiesysteem van de persoon in kwestie door Google. Wat cookies zijn, is hierboven al uitgelegd. Een conversie-cookie verliest zijn geldigheid na dertig dagen en dient niet om de persoon in kwestie te identificeren. Als de cookie nog niet is verlopen, wordt de conversie-cookie gebruikt om bij te houden of bepaalde subpagina´s, zoals het winkelwagentje van een onlineshopsysteem, op onze website werden opgeroepen. De conversie-cookie stelt ons en Google in staat om bij te houden of een betrokken persoon die via een AdWords-advertentie naar onze website is gekomen, een omzet genereerde, d.w.z. een aankoop heeft voltooid of geannuleerd.

De gegevens en informatie die met behulp van de conversie-cookie worden verzameld, worden door Google gebruikt om bezoekstatistieken voor onze website samen te stellen. Deze bezoekstatistieken worden op hun beurt door ons gebruikt om het totale aantal gebruikers te bepalen dat via AdWords-advertenties naar ons is doorverwezen, dus om het succes of falen van de betreffende AdWords-advertentie vast te stellen en om onze AdWords-advertenties voor de toekomst te optimaliseren. Noch ons bedrijf, noch andere Google AdWords-adverteerders ontvangen informatie van Google, waarmee de betreffende persoon kan worden geïdentificeerd.

De conversie-cookie wordt gebruikt om persoonlijke informatie op te slaan, zoals de door de betrokken persoon bezochte websites. Bij elk bezoek aan onze website worden deze persoonlijke gegevens, met inbegrip van het IP-adres van de door de betrokkene gebruikte internetverbinding, aan Google in de Verenigde Staten doorgegeven. Deze persoonlijke gegevens worden door Google opgeslagen in de Verenigde Staten. Google kan deze via het technische proces verzamelde persoonlijke gegevens aan derden doorgeven.

De betrokken persoon kan de plaatsing van cookies door onze website, zoals hierboven beschreven, te allen tijde verhinderen door middel van een passende instelling van de gebruikte internetbrowser en zo permanent bezwaar maken tegen de plaatsing van cookies. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou Google er ook van weerhouden om een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene te plaatsen. Bovendien kan een reeds door Google AdWords geplaatste cookie te allen tijde via de internetbrowser of andere softwareprogramma´s worden verwijderd.

Bovendien heeft de betrokkene de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de belangengerelateerde reclame van Google. Hiertoe moet de betrokkene klikken op de link www.google.de/settings/ads vanuit alle internetbrowsers die hij of zij gebruikt en daar de gewenste instellingen doorvoeren.
Meer informatie en het acteel geldige privacybeleid van Google zijn te vinden op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

12. PRIVACYBELEID BIJ HET GEBRUIK VAN YOUTUBE
De verantwoordelijke voor de verwerking heeft YouTube-componenten in deze website geïntegreerd. YouTube is een internetvideoportaal, waarmee videopublicisten gratis videoclips kunnen plaatsen en andere gebruikers deze gratis kunnen bekijken, beoordelen en becommentariëren. YouTube maakt de publicatie van alle soorten video´s mogelijk, waardoor complete film- en televisieprogramma´s, maar ook muziekvideo´s, trailers of video´s die door gebruikers zelf zijn gemaakt, via het internetportaal kunnen worden geraadpleegd.

Exploitant van YouTube is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC ist een dochteronderneming van Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Telkens wanneer een van de afzonderlijke pagina´s van deze website wordt opgeroepen, die door de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens wordt beheerd en waarop een YouTube-component (YouTube-video) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betreffende persoon automatisch door de betreffende YouTube-component gevraagd om een weergave van de betreffende YouTube-component van YouTube te downloaden. Meer informatie over YouTube kan gevonden worden op https://www.youtube.com/yt/about/de/. In het kader van dit technische proces verkrijgen YouTube en Google informatie over welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene wordt bezocht.
Als de persoon in kwestie tegelijkertijd is ingelogd op YouTube, herkent YouTube met het oproepen van een subpagina die een YouTube-video bevat, welke concrete subpagina van onze website de persoon in kwestie bezoekt. Deze informatie wordt verzameld door YouTube en Google en toegewezen aan de respectievelijke YouTube-account van de betrokken persoon.
YouTube en Google ontvangen via het YouTube-onderdeel de inlichting telkens de betrokkene onze website heeft bezocht wanneer de betrokkene tegelijkertijd met zijn of haar bezoek aan onze website op YouTube is ingelogd, ongeacht of de betrokkene op een YouTube-video klikt of niet. Indien de betrokkene niet wenst dat deze informatie aan YouTube en Google wordt doorgegeven, kan hij of zij de overdracht verhinderen door uit te loggen uit zijn of haar YouTube-account voordat hij of zij onze website oproept.
Het door YouTube gepubliceerde privacybeleid, dat beschikbaar is op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/, geeft informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens door YouTube en Google.

13. RECHTSGRONDSLAG VAN DE VERWERKING
Art. 6 I lid a DS-GVO dient onze onderneming als wettelijke basis voor verwerkingshandelingen waarvoor wij toestemming krijgen voor een specifiek verwerkingsdoel. Indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, zoals bijvoorbeeld bij verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de levering van goederen of het verrichten van andere diensten of tegenprestaties, is de verwerking gebaseerd op artikel 6 I lid b DS-GVO. Hetzelfde geldt voor bewerkingen die nodig zijn voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen, bijvoorbeeld bij vragen over onze producten of diensten. Indien onze onderneming onderworpen is aan een wettelijke verplichting die de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk maakt, bijvoorbeeld om aan fiscale verplichtingen te voldoen, is de verwerking gebaseerd op art. 6 I lid c DS-GVO. In zeldzame gevallen kan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk zijn om de vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon te beschermen. Dit zou bijvoorbeeld het geval zijn als een bezoeker van ons bedrijf gewond raakt en zijn of haar naam, leeftijd, gegevens van de ziektekostenverzekering of andere vitale informatie aan een arts, ziekenhuis of andere derde partij meegedeeld moeten worden. In dit geval zou de verwerking gebaseerd zijn op art. 6 I lid d DS-GVO.

Ten slotte kan de verwerking worden gebaseerd op art. 6 I lid f DS-GVO. Verwerkingen die niet onder een van de bovengenoemde rechtsgrondslagen vallen, zijn op deze rechtsgrondslag gebaseerd indien de verwerking noodzakelijk is om een legitiem belang van onze onderneming of van een derde partij veilig te stellen, tenzij de belangen, fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene prevaleren. Wij mogen dergelijke bewerkingen uitvoeren, met name omdat ze specifiek door de Europese wetgever zijn genoemd. In dit verband was deze van mening dat een rechtmatig belang kan worden verondersteld indien de betrokkene een klant van de voor de verwerking verantwoordelijke is (overweging 47, zin 2, DS-GVO).

14. RECHTMATIGE BELANGEN BIJ DE VERWERKING DIE DOOR DE VERANTWOORDELIJKE OF EEN DERDE WORDEN NAGESTREEFD
Indien de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op artikel 6 I lid f DS-GVO, is het in ons legitiem belang om onze bedrijfsactiviteiten uit te voeren in het belang van het welzijn van al onze medewerkers en onze aandeelhouders.

15. DE PERIODE WAARIN DE PERSOONSGEGEVENS WORDEN OPGESLAGEN
Het criterium voor de duur van de opslag van persoonsgegevens is de respectieve wettelijke bewaartermijn. Na afloop van de termijn worden de betreffende gegevens routinematig gewist, voor zover ze niet meer nodig zijn voor de uitvoering of het begin van het contract.

16. WETTELIJKE OF CONTRACTUELE BEPALINGEN INZAKE DE VERSTREKKING VAN PERSOONSGEGEVENS; NOODZAAK VOOR HET SLUITEN VAN HET CONTRACT; VERPLICHTING VAN DE BETROKKENE OM DE PERSOONSGEGEVENS TE VERSTREKKEN; MOGELIJKE GEVOLGEN VAN HET NIET VERSTREKKEN VAN DE GEGEVENS
Wij willen u erop wijzen dat de verstrekking van persoonsgegevens deels wettelijk verplicht is (bijv. fiscale voorschriften) of ook kan voortvloeien uit contractuele voorschriften (bijv. informatie over de contractpartner). Soms kan het nodig zijn dat met het oog op een een contractsluiting een betrokkene ons persoonsgegevens verstrekt, die vervolgens door ons moeten worden verwerkt. Zo is de betrokkene verplicht om ons persoonlijke gegevens te verstrekken als ons bedrijf een contract met hem/haar afsluit. Als de persoonsgegevens niet worden verstrekt, kan het contract met de betrokkene niet worden gesloten. Voordat de betrokkene persoonlijke gegevens ter beschikking stelt, dient hij/zij contact op te nemen met een van onze medewerkers. Onze medewerker zal de betrokkene per geval informeren of het verstrekken van de persoonsgegevens wettelijk of contractueel verplicht is of noodzakelijk is voor het sluiten van het contract, of er een verplichting is om de persoonsgegevens te verstrekken en wat de gevolgen zouden zijn als de persoonsgegevens niet zouden worden verstrekt.

17. HET BESTAAN VAN EEN GEAUTOMATISEERD BESLUITVORMINGSPROCES
Als verantwoordelijk bedrijf vermijden we automatische besluitvorming of profiling.
Deze gegevensbeschermingsverklaring (privacyverklaring) is opgesteld door de gegevensbeschermingsverklaringsgenerator van de DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH, die als gegevensbeschermingsfunctionaris optreedt, in samenwerking met de gegevensbeschermingsadvocaten van het advocatenkantoor WILDE BEUGER SOLMECKE | Rechtsanwälte.

CARELINE GMBH & CO. KG
Ottostraße 11 | 41540 Dormagen
+49 2133 2223-0
+49 2133 2223-350
info@careline-group.de